Algemene voorwaarden

Versie oktober 2023

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Keyme Personal Training: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Dorpstraat 2
6923 AE Groessen
info@keymepersonaltraining.nl
KvK: 77517148
BTW-nr: NL003204750B79

1.2 Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die ons een opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Activiteit: alle activiteiten die we uitvoeren in uw opdracht, waaronder het geven van individuele lessen, groepslessen- en overige sportactiviteiten.  

1.4 App: de mobiele applicatie die u kunt gebruiken om een strippenkaart te kopen, een abonnement af te sluiten en om u op te geven voor de deelname aan een Activiteit.  

Artikel 2 Aanbiedingen & tot stand komen van een overeenkomst

2.1 Op onze website staan de tarieven voor onze diensten. Deze tarieven zijn slechts indicatief en kunnen onderhevig zijn aan verandering.

2.2 Voor deelname aan een Activiteit is een abonnement, een strippenkaart of een eenmalige vergoeding nodig (voor aanvang van de betreffende Activiteit).

2.3 U kunt via het aanmeldingsformulier op de Website of de App een abonnement of strippenkaart aanschaffen. De eerste keer doen wij dit samen met u. 

2.4 Een abonnement is geldig nadat u het aanmeldingsformulier op de Website of via de App heeft ingevuld en het abonnementsgeld heeft voldaan.

2.5 Als u een maandabonnement bij ons afsluit, wordt dit abonnement daarna stilzwijgend verlengd met steeds één maand, behalve als u 10 dagen voor het begin van de volgende maand, schriftelijk opzegt.

2.6 Een strippenkaart krijgt u na betaling van het desbetreffende bedrag. Terugbetaling van resterende en/of verlopen strippen is niet mogelijk.

2.7 We hebben het recht om u geen abonnement of strippenkaart te verschaffen en/of de deelname aan een Activiteit te ontzeggen. 

Artikel 3 Uw rechten & plichten

3.1 U hoort onze aanwijzingen op te volgen en u correct en volgens de richtlijnen in deze voorwaarden te gedragen. Als u dat niet doet, mogen we u de toegang weigeren.

3.2 De tijd, datum en locatie waar de Activiteiten plaatsvinden worden op de Website en App aangegeven en kunnen worden aangepast. Daarom moet u van tevoren via de Website of App nagaan of zich wijzigingen in de tijd, datum of locatie hebben voorgedaan.

3.3 U moet zich via de App aanmelden voor een Activiteit.

3.4 Tot 12 uur voorafgaand aan een Activiteit kunt u zich nog uitschrijven voor deelname aan de betreffende Activiteit via de App. Als u zich niet of te laat uitschrijft voor deelname aan, hebt u geen recht op restitutie.   

3.5 Wijzigingen in uw contactgegevens moet u zo spoedig mogelijk aan ons melden. 

Artikel 4 Onze rechten & plichten

4.1 Wij zorgen voor een deugdelijke en deskundige uitvoering van de overeenkomst door bekwame personen.

4.2 Wij mogen derden inschakelen bij de uitvoering van onze diensten.

4.3 Wij mogen een Activiteit annuleren als daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers aan een Activiteit of (extreme) weersomstandigheden. Als wij annuleren mag u op een later moment alsnog deelnemen aan een Activiteit.

4.4 Wij mogen beeld- en geluidsopnamen maken tijdens Activiteiten. Door deel te nemen aan een Activiteit geeft u toestemming voor het maken van beeld- en geluidsopnamen. Als de opnamen bedoeld zijn voor promotionele doeleinden vragen wij u tijdens de opname of u daarmee instemt. 

Artikel 5 Betaling

5.1 U moet alle door u verschuldigde bedragen op door ons bepaalde wijze betalen. Bij het uitblijven van betaling ontzeggen we u deelname aan een Activiteit en geven we u de mogelijkheid om alsnog het desbetreffende bedrag te voldoen.
Bent u consument dan wordt eerst een veertiendagenbrief verstuurd en gelegenheid gegeven zonder kosten/rente alsnog te betalen. Betaalt u niet binnen de overeengekomen termijn, dan bent u incassokosten verschuldigd cf. de Wet Incasso Kosten en tevens de wettelijke rente over het totaal verschuldigde bedrag. Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen ook op u worden verhaald. 

5.2 Als u onverhoopt niet deelneemt aan een Activiteit ontslaat dit u niet van uw betalingsverplichtingen.

5.3 Wij mogen twee keer per jaar de prijzen wijzigen.  

5.4 Als u niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf mag u een overeenkomst met ons die u aanging op afstand, binnen 14 dagen na tot stand komen van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij u binnen die tijd reeds deelnam aan (een) Activiteit(en).

5.5 Als u de overeenkomst wil ontbinden, moet u dit aantoonbaar aan ons melden via e-mail of de App of de Website of per brief. 

5.6 Afspraken moet u 12 uur van tevoren afzeggen via de App. Als dit niet gebeurt wordt 100% procent van de kosten in rekening gebracht.

5.7 Als u om medische redenen niet kunt trainen en u de trainingen of trajecten voorlopig wil opschorten moet u een doktersverklaring overleggen dat er geen training mogelijk is. Opschorten is maximaal 3 maanden mogelijk.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 U doet op eigen risico mee aan onze Activiteiten. We zijn uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitvoeren.

6.2 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

6.4 Aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts nadat u ons onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelde, met daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van onze verplichtingen tekort blijven schieten.

6.5 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 7 Privacy & toepasselijk recht  

7.1 Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt verwerkt. We gebruiken persoonsgegevens alleen om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren.

7.2 Op al onze rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

7.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

7.4 Tenzij regels van dwingend recht anders bepalen, is uitsluitend de bevoegde rechter in Arnhem bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen u en ons.